PostHeaderIcon Zameranie školy a stupeň vzdelania

Základná Škola v Nižnom Slavkove je miestom, kde sa v plnom rozsahu uplatňuje humanistický a prosociálny prístup k výchove a vzdelávaniu. Našou základnou filozofiou je otvorenosť a  vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú si navzájom rovnocennými partnermi a spoločne tvoria  „trojuholník"  ako mobile porn základnú bunku školy.

Otváraním tried s rôznym zameraním dávame možnosť vyniknúť všetkým žiakom, nadaným v rôznych oblastiach. Na vyučovaní vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výkonom. Do výchovno-vzdelávacieho procesu implementujeme i prvky moderných alternatívnych vyučovacích metód a mom sex foriem práce (projektové, kooperatívne a prosociálne vyučovanie, prezentácie, zavádzanie informačno-komunikačných technológií, výučbové programy). Škola kladie veľký dôraz na mimoškolskú činnosť a spoluprácu s inými organizáciami a širokou verejnosťou nielen z radov rodičov prostredníctvom krúžkovej činnosti, projektov, exkurzií, výletov, besied či zábavných popoludní.

Posledná celebrity porn úprava (Nedeľa, 16 Marec 2014 14:08)