PostHeaderIcon Zelená škola - kompostovisko

35 – 40 % odpadu predstavuje kompostovateľné zložky, ktoré  končia na skládkach alebo spaľovni. Spôsob ako bioodpad využiť v prospech človeka a prírody je kompostovanie. Biologický odpad je možné zhodnocovať v priemyselnej kompostárni alebo na obecnom/komunitnom kompostovisku. short term loans Obidva spôsoby sú definované v zákone o odpadoch. Zo zákona je zakázané ukladať bioodpad na skládky alebo ho spaľovať!

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s hot lesbian porn praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celebrity gossip školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. V rámci tohto programu žiaci ZŠ s MŠ Nižný Slavkov pod vedením Mgr. Huňadyovej založili v areáli školy kompostovisko. Práce prebiehali v mesiacoch september – december 2011. Do práce sa zapojili všetky ročníky druhého stupňa ZŠ ale i žiaci prvého stupňa, konkrétne IV. A. Nadšene pracovali chlapci aj dievčatá.

Pri práci mali žiaci možnosť uviesť do praxe svoje poznatky z prírodopisu a biológie ako i zdokonaliť schopnosť pracovať v tíme. Po dozretí kompostu mobile porn tak budú mať možnosť rozhodnúť sa či sa pokúsia dopestovať si vlastné ovocie, zeleninu, bylinky, resp. skrášliť okolie školy kvetinovou výsadbou, celebrity nude či iným spôsobom zlepšiť svoje životné prostredie.

Posledná úprava (Štvrtok, 08 gay porn videos Marec 2012 12:09)