PostHeaderIcon História

Existenciu školy v Nižnom Slavkove možno zaradiť už pred rok 1699, o čom hovorí zápis z Comanica visitacii z roku 1813, v ktorej je zaznačené, že v roku 1699 jeden vojak podpálil kostol a pritom fara aj škola zhorela. Všetky dokumenty, ktoré sa na kostol, faru a školu vzťahovali, boli ohňom zničené.

Ďalšie informácie nie sú dostupné až po školský rok1930/1931.Od toho času až doposiaľ sa vedie kronika školy, takže sú v nej zapísané všetky významné udalosti.

Po I. svetovej vojne bola to Rímsko-katolická ľudová škola v Nižnom Slavkove. Bola to dvojtriedka. Skladala sa z I. učiteľskej stanice a z II. učiteľskej stanice. V tomto čase navštevovalo školu 157 žiakov. O rok neskôr sa vyučovalo už v troch triedach, pretože sa zvýšil počet žiakov na 168. Tieto počty žiakov sa pravidelne opakujú až do šk. roku1937/1938.

Preto spomínam šk.rok 1937/1938 lebo roky II. svetovej vojny nie sú zdokumentované. Ďalšie zdokumentované obdobie sa začína šk. rokom 1949/1950.

V školskom roku 1949/1950 bola u nás nude celebrities zriadená Stredná škola, ktorú navštevovali žiaci 6-9.ročníka. Okrem toho tu bola aj Národná škola pre žiakov nižších ročníkov. Od šk. roku 1950/1951 školu v Nižnom Slavkove aj žiaci z Vyšného Slavkova. V tomto šk. roku začína pôsobiť v obci aj Materská škola.

Toto obdobie je charakterizované nástupom nového politického ( komunistického)zriadenia. Vedúcu úlohu v spoločnosti preberá Komunistická strana čo sa odzrkadľuje aj vo výchovno-vyučovacom procese. Nastáva porno gay silná socializácia dediny, aj školy. Pre účely vyučovania sú k dispozícií dve budovy, jedna pri kostole a druhá na dolnom konci.
História pokračovanie

Nová éra školstva v Nižnom Slavkove začína v roku 1964 a to výstavbou novej Základnej školy. Výstavba bola ukončená o dva roky. Od 1.9.1966 sa začalo vyučovanie v nových priestoroch školy. V tomto roku začali navštevovať túto školu aj žiaci so susednej obce Brezovička. Základná škola v týchto priestoroch sídli doteraz. Areál školy tvorí 5 samostatných pavilónov.

Po druhej mobile porn svetovej vojne boli všetky školy štátne. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom školy obecný úrad. Na základe zriaďovacej listiny vydanej obecným úradom, má škola právnu subjektivitu a vedená je pod názvom Základná škola s Materskou školou Nižný Slavkov.

Podľa dostupných informácií sa na poste riaditeľa školy vystriedali títo učitelia:

· BERTHOTY celebrity sex tapes Vojtech 1930-1952

* PAVLUVČÍK Ladislav 1952-1968
* buy priligy PALENČÁR Michal 1968-1972
* Mgr. UVÍRA Pavol 1972-1977
* Mgr. PACINDA Michal 1977-1983
* Mgr. LETKOVSKÝ Róbert 1983-1985
* Mgr. LUKÁČ Štefan 1985-1991
* PaeDr. MAJERČÁK Dušan 1991-1993
* Mgr. NÉMETH Juraj 1993-2009
* Ing. SPODNÍK Marcel 2010 -

V súčasnosti školu navštevuje 182 žiakov, z toho 35 žiakov z Vyšného Slavkova. Veľké zastúpenie majú aj Rómski žiaci (52).Zoznam učiteľov je uvedený na inom mieste. Okrem učiteľov na škole pracujú 3 pracovníčky v školskej jedálni, 2 učiteľky v Materskej škole a 6 prevádzkovo-hospodársky pracovníci.

Pred dvomi rokmi bola škola zrekonštruovaná. Boli na nej urobené rekonštrukčné práce čo hot lesbian porn sa týka vonkajšieho zateplenia. Dostala celkom iný vzhľad. Peniaze na opravu boli čerpané z fondov Európskej únie.

Aj v tomto roku budú pokračovať rekonštrukčné práce v kotolni a na celom vykurovacom systéme. Dôjde ku zmene palivovej základne a to z tradičného vykurovania uhlím na vykurovanie drevoštiepkov. Náklady spojené s prestavbou budú hradené opäť z fondov Európskej únie.

Okrem týchto aktivít sa škola podieľa v spolupráci s Obecným úradom aj na iných projektoch. Koncom roku 2010 by mal byť realizovaný projekt premeny školy na Modernú školu. Jedna sa o multifunkčné vy bavenie učební najmodernejšou technikou a zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. Ďalšou aktivitou je porn mobile vybudovanie polyfunkčného ihriska v areáli školy pre všetkých obyvateľov Slavkova.

Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, tak môžem konštatovať, že kvalifikovanosť učiteľov je na škole 100%. Ak spojíme všetci svoje sily a zabezpečíme materiálne vybavenie všetkých učební, verím ,že škola bude aj naďalej plniť najdôležitejšiu funkciu a to prípravu žiakov na ďalšie povolanie.

Posledná úprava gay sex (Nedeľa, 23 Október 2016 20:09)