PostHeaderIcon História

Existenciu školy v Nižnom Sl mobile porn avkove možno zaradiť už pred rok 1699, o čom hovorí zápis z Comanica visitacii z roku 1813, v ktorej je zaznačené, že v roku 1699 jeden vojak podpálil kostol a pritom fara aj škola zhorela. Všetky dokumenty, ktoré sa na kostol, faru a školu vzťahovali, boli ohňom zničené.

Ďalšie informácie nie sú dostupné až po školský rok1930/1931.Od toho času až doposiaľ sa vedie kronika školy, takže sú v nej zapísané všetky významné udalosti.

Po I. svetovej vojne bola to Rímsko-katolická ľudová škola v Nižnom Slavkove. Bola to dvojtriedka. Skladala sa z I. učiteľskej stanice a z II. učiteľskej stanice. V tomto čase navštevovalo školu 157 žiakov. O rok neskôr sa vyučovalo už v troch triedach, pretože sa zvýšil počet žiakov na 168. Tieto počty žiakov sa pravidelne opakujú až do šk. roku1937/1938.

Preto spomínam šk.rok 1937/1938 lebo roky II. svetovej vojny nie sú zdokumentované. Ďalšie zdokumentované obdobie sa začína šk. rokom 1949/1950.

V školskom roku 1949/1950 bola u nás zriadená Stredná škola, ktorú navštevovali žiaci 6-9.ročníka. Okrem toho tu bola aj Národná škola pre žiakov nižších ročníkov. Od šk. roku 1950/1951 školu v Nižnom Slavkove aj žiaci z Vyšného Slavkova. V tomto šk. roku začína pôsobiť v obci aj Materská škola.

Toto obdobie je charakterizované nástupom nového politického ( komunistického)zriadenia. Vedúcu úlohu v spoločnosti preberá Komunistická strana čo sa odzrkadľuje aj vo výchovno-vyučovacom procese. Nastáva silná socializácia dediny, aj školy. Pre účely vyučovania sú k dispozícií dve budovy, jedna pri kostole a druhá na dolnom konci.
História pokračovanie

Nová éra školstva v Nižnom Slavkove začína v roku 1964 a to výstavbou novej Základnej školy. Výstavba bola ukončená o dva roky. Od 1.9.1966 sa začalo vyučovanie v nových priestoroch školy. V tomto roku začali navštevovať túto školu aj žiaci so susednej obce Brezovička. Základná škola v týchto priestoroch sídli doteraz. Areál školy tvorí 5 samostatných pavilónov.

Po druhej svetovej vojne boli všetky hot lesbian porn školy štátne. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom školy obecný úrad. Na základe zriaďovacej listiny vydanej obecným úradom, má škola právnu subjektivitu a vedená je pod názvom Základná škola s Materskou školou Nižný Slavkov.

Podľa dostupných informácií sa porno gay na poste riaditeľa školy vystriedali títo učitelia:

· BERTHOTY Vojtech 1930-1952

* PAVLUVČÍK Ladislav 1952-1968
* PALENČÁR Michal 1968-1972
* Mgr. UVÍRA Pavol 1972-1977
* Mgr. PACINDA Michal 1977-1983
* Mgr. LETKOVSKÝ Róbert 1983-1985
* Mgr. LUKÁČ Štefan 1985-1991
* PaeDr. MAJERČÁK Dušan 1991-1993
* Mgr. NÉMETH Juraj 1993-2009
* Ing. SPODNÍK celebrity sex tapes Marcel 2010 -

V súčasnosti školu navštevuje 182 žiakov, z toho 35 žiakov z Vyšného Slavkova. Veľké zastúpenie m gay sex ajú aj Rómski žiaci (52).Zoznam učiteľov je uvedený na inom mieste. Okrem učiteľov na škole pracujú 3 pracovníčky v školskej jedálni, 2 učiteľky v Materskej škole a 6 prevádzkovo-hospodársky pracovníci.

Pred dvomi rokmi bola škola zrekonštruovaná. Boli na nej urobené rekonštrukčné práce čo sa týka vonkajšieho zateplenia. Dostala celkom iný vzhľad. Peniaze na opravu boli čerpané z fondov Európskej únie.

Aj v tomto ro nude celebrities ku budú pokračovať rekonštrukčné práce v kotolni a na celom vykurovacom systéme. Dôjde ku zmene palivovej základne a to z tradičného vykurovania uhlím na vykurovanie drevoštiepkov. Náklady spojené s prestavbou budú hradené opäť z fondov Európskej únie.

Okrem týchto aktivít sa škola podieľa v spolupráci s Obecným úradom aj hot gay porn na iných projektoch. Koncom roku 2010 by mal byť realizovaný projekt premeny školy na Modernú školu. Jedna sa o multifunkčné vy bavenie učební najmodernejšou technikou a zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. Ďalšou aktivitou je vybudovanie polyfunkčného ihriska v areáli školy pre všetkých obyvateľov Slavkova.

Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, tak môžem konštatovať, že kvalifikovanosť učiteľov je na škole 100%. Ak spojíme všetci svoje sily a zabezpečíme materiálne vybavenie všetkých učební, verím ,že škola bude aj naďalej plniť najdôležitejšiu funkciu a to prípravu žiakov na ďalšie povolanie.

Posledná úprava (Nedeľa, 23 Október 2016 20:09)

 
Späť na úvod >> História
Logo školy, Facebook a celebrity nude RSS
Logo_zs_slavkov_1Facebook__Aktuality_Aktivity_32Aktivita_webu_III _
Počasie

Počasie Nižný Slavkov - Svieti.com

Najnovšie fotografie
Hodiny
Meniny 2016
Dnes má meniny: Marína
Zajtra má meniny : Izabela
Pozajtra má meniny porn mobile : Radúz