PostHeaderIcon História

Existenciu školy v Nižnom Slavkove možno zaradiť už pred rok 1699, o čom hovorí zápis z Comanica visitacii z roku 1813, v ktorej je zaznačené, že v roku 1699 jeden vojak podpálil kostol a pritom fara aj škola zhorela. Všetky dokumenty, ktoré sa na kostol, faru a školu vzťahovali, boli ohňom zničené.

Ďalšie informácie nie sú dostupné až po školský rok1930/1931.Od toho času až doposiaľ sa vedie kronika školy, takže sú v nej zapísané všetky významné udalosti.

Po I. svetovej vojne bola to Rímsko-katolická ľudová škola v Nižnom Slavkove. Bola to dvojtriedka. Skladala sa z I. učiteľskej stanice a z II. učiteľskej stanice. V tomto čase navštevovalo školu 157 žiakov. O rok neskôr sa vyučovalo už v troch triedach, pretože sa zvýšil počet žiakov na 168. Tieto počty žiakov sa pravidelne opakujú až do šk. roku1937/1938.

Preto spomínam šk.rok 1937/1938 lebo roky II. svetovej vojny nie sú zdokumentované. Ďalšie zdokumentované obdobie sa začína šk. rokom 1949/1950.

V školskom roku 1949/1950 bola u nás zriadená Stredná škola, ktorú navštevovali žiaci 6-9.ročníka. Okrem toho tu bola aj Národná škola pre žiakov nižších ročníkov. Od šk. roku 1950/1951 školu v Nižnom Slavkove aj žiaci z Vyšného Slavkova. V tomto šk. roku začína pôsobiť v obci aj Materská škola.

Toto obdobie je charakterizované nástupom nového politického ( komunistického)zriadenia. Vedúcu úlohu v spoločnosti preberá Komunistická strana čo sa odzrkadľuje aj vo výchovno-vyučovacom procese. Nastáva silná socializácia hot gay porn dediny, aj školy. Pre účely vyučovania sú k dispozícií dve budovy, jedna pri kostole a druhá na dolnom konci.
História pokračovanie

Nová éra školstva v Nižnom Slavkove začína v roku porn mobile 1964 a to výstavbou novej Základnej školy. Výstavba bola ukončená o dva roky. Od 1.9.1966 sa začalo vyučovanie v nových priestoroch školy. V tomto roku začali navštevovať túto školu aj žiaci so susednej obce Brezovička. Základná škola v týchto priestoroch sídli doteraz. Areál školy tvorí 5 samostatných pavilónov.

Po druhej svetovej vojne boli všetky školy štátne. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom školy obecný úrad. Na základe zriaďovacej listiny vydanej obecným úradom, má škola právnu subjektivitu a vedená je pod názvom Základná škola s Materskou školou Nižný Slavkov.

Podľa dostupných informácií sa na poste riaditeľa školy vystriedali títo učitelia:

· BERTHOTY Vojtech 1930-1952

* celebrity sex tapes PAVLUVČÍK Ladislav 1952-1968
* PALENČÁR Michal 1968-1972
* Mgr. UVÍRA Pavol 1972-1977
* Mgr. PACINDA Michal 1977-1983
* Mgr. LETKOVSKÝ Róbert 1983-1985
* buy priligy Mgr. LUKÁČ Štefan 1985-1991
* PaeDr. MAJERČÁK Dušan 1991-1993
* Mgr. NÉMETH Juraj 1993-2009
* Ing. SPODNÍK Marcel 2010 -

V súčasnosti školu navštevuje 182 žiakov, z toho 35 žiakov z celebrity nude Vyšného Slavkova. Veľké zastúpenie majú aj Rómski žiaci (52).Zoznam učiteľov je uvedený na inom mieste. Okrem učiteľov na škole pracujú 3 pracovníčky v školskej jedálni, 2 učiteľky v Materskej škole a 6 prevádzkovo-hospodársky pracovníci.

Pred dvomi rokmi bola škola zrekonštruovaná. Boli na nej urobené rekonštrukčné práce čo sa týka vonkajšieho zateplenia. Dostala celkom iný vzhľad. Peniaze na opravu boli čerpané z fondov Európskej únie.

Aj v tomto roku budú pokračovať rekonštrukčné práce v kotolni a na celom vykurovacom systéme. Dôjde ku zmene palivovej základne a to z tradičného vykurovania uhlím na vykurovanie drevoštiepkov. Náklady spojené s prestavbou budú hradené opäť z fondov Európskej únie.

Okrem týchto aktivít sa škola podieľa v spolupráci s Obecným úradom aj na iných projektoch. Koncom roku 2010 by mal byť realizovaný projekt premeny školy na Modernú školu. Jedna sa o multifunkčné vy bavenie učební nude celebrities najmodernejšou technikou a zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. Ďalšou aktivitou je vybudovanie polyfunkčného ihriska v areáli školy pre všetkých obyvateľov Slavkova.

Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, tak môžem konštatovať, že kvalifikovanosť učiteľov je na škole 100%. Ak spojíme všetci svoje sily a zabezpečíme materiálne vybavenie všetkých učební, verím ,že škola bude aj naďalej plniť najdôležitejšiu funkciu a to prípravu žiakov na ďalšie povolanie.

Posledná úprava (Nedeľa, 23 Október 2016 20:09)

 
Späť na úvod >> História
Najnovšie fotografie
Meniny 2016
Dnes má mobile porn meniny: Zita
Zajtra má meniny : Richard
Pozajtra má meniny : Izidor