cartoon porn "content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA logo_zs_slavkov.png

PostHeaderIcon PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Základná škola hentai porn s materskou Nižný Slavkov je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Základná škola s materskou Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 102, Nižný Slavkov 082 75
zastúpené: Ing. Marcel Spodník
IČ: 37876368

Zadávanie porn cartoon zákaziek zabezpečuje základná škola s materskou Nižný Slavkov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom cartoon porn videos obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní sú finančné limity určené nasledovne:

  1. zákazky nadlimitné, porn cartoon zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj essay writing service on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, mobile porn zverejňované on-line na web stránke základnej školy hot lesbian porn s materskou Nižný Slavkov, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online celebrity porn na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Posledná úprava (Streda, short term loans 29 Máj 2019 07:37)